Exempel på användningsområden:

  • Opinionsundersökningar

 

  • Varumärkesundersökningar (till exempel en logotyp)

 

  • Medarbetarundersökningar (för HR-avdelningar)

 

  • Medlemsundersökningar (politiska partier, intresseorganisationer, medlemsorganisationer)

 

  • Kundundersökningar

 

  • Läsar- tittar och lyssnar-undersökningar (för dagspress, förlag, TV och radio)

 

  • Brainstorming – få uppslag och idéer kring hur målgruppen tänker i en viss fråga (strategisk utveckling av nya produkter, tjänster, enkäter, åtgärdsprogram mm)

 

 

 

Varför Ideometrics?

Att ta reda på folks idéer och värderingar är svårt; det kräver en intelligent metod. Samtidigt vill man att metoden ska vara trovärdig och tidseffektiv. Hittills har man ofta använt sig av enkäter eller intervjuer men dessa metoder är inte tillräckliga eller tillförlitliga (se tex Frågeformulärens kris). Kvantitativa enkäter använder sig av i förväg givna frågor och svarsalternativ. Därmed ger de inte respondenterna full frihet att uttrycka sig. Ostrukturerade intervjuer är väldigt grova och tidskrävande metoder. Sammantaget kan man säga att alla äldre metoder går omvägar för att tackla huvuduppgiften. De data som genereras av dessa metoder är därför ofta otillförlitliga, ospecifika och indirekta. Vår metod har inte de här problemen.
 
Ideometrics genererar en ny typ av data. Dessa är av lingvistisk karaktär och består av ett antal ordassociationer. Orden förekommer i stora mentala kartor (sk mind-maps) som analyseras med hjälp av olika instrument; ungefär som när man läser av en karta. Metoden kombinerar kvalitativa och kvantitativa aspekter på ett unikt sätt. Resultaten som metoden ger är intuitivt meningsfulla. Med hjälp av dem kan man göra nya typer av analyser och grafiska presentationer.
 
Ideometrics är utvecklad av forskare på Stockholms Universitet. Kopplingen till forskarvärlden gör att våra kunder alltid får ta del av de senaste och bästa vetenskapliga resultaten.